Lažne značke i zloupotreba

Građani moraju da budu upoznati sa svojim pravima kada ovlašćena službena lica postupaju prema njima. Upravo tada se primeti razlika kada neko zloupotrebljava sindikalnu ili člansku značku. Naime, član 66. Zakona i policiji jasno kaže da policijski službenik, koji je u civilnom odelu, pre početka primene policijskog ovlašćenja treba da se predstavi pokazivanjem službene legitimacije i značke. Kada policijski službenik ne zloupotreljava svoja ovlašćenja ili kada neko ne zloupotrebljava sindikalnu ili člansku legitimaciju, neće je pokazati „na blic“, nego će je pokazati ka licu prema kojem se postupa kako bi to lice moglo da ima uvid u to šta piše na legitimaciji i na samoj znački. Uniformisani službenici, po ovom članu, legitimišu se službenom legitimacijom i značkom samo na zahtev lica prema kojem se primenjuje ovlašćenje. Važno je napomenuti da nosioci sindikalnih i članskih značaka i legitimacija nemaju status ovlašćenih službenih lica te ne smeju primenjivati ovlašćenja koja primenjuju policajci.

NVO, civilni sektor bezbednosti, sindikati policije postoje u svim zamljama sveta, i najveći broj njih izdaje članske i sindikalne značke, osim u Severnoj Koreji. Jasno se razlikuju od značaka policije u tim zemljama pa bi takva regulativa trebalo da bude usvojena i u Srbiji. NVO civilni sektor bezbednosti okupljen oko DBA predao je zahtev za sastanak sa direkcijom policije i ministrom da bi izneli predloge koji bi svakako ovu oblast mogli da regulišu na pravi način. Još uvek nam nisu odgovorili na molbe za sastanak iako NVO civilni sektor bezbednosti uvek daje podršku policiji i često je most koji spaja policiju i građane.

Početkom 2016-te godine, naša organizacija je zajedno sa Sindikalnom Organizacijom Žandarmerije, sa kojom imamo saradnju, podnela zahtev MUP-u da se ova oblast reguliše, ali tada se MUP oglasio nenadležnim. Tada, ali i sada kada nam je pristupilo još 14 NVO civilnog sektora bezbednosti, želeli smo da predložimo MUP-u sledeće:

1. Značka ne sme da ima oblik policijske službene značke.
2. Značka ne sme da ima državne simbole Republike Srbije.
3. Značka ne sme da ima natpis „ПОЛИЦИЈА“ niti natpis “РЕПУБЛИКА СРБИЈА“.
4. Značka mora da ima jasno napisan naziv organizacije onako kako je upisana u APR.
5. Pre nego što registruju logo i značku u APR, potrebno je da komisija odobri.
       Komisija bi imala pet članova i to po jedan  
                predstavnik MUP-a,
                predstavnik sindikata policije,
                predstavnik NVO,
                predstavnik firmi za obezbeđenje,
                predstavnik sindikata firmi za obezbeđenje.
6. MUP da poseduje bazu logoa i izgled značaka, odnosno da organizacija, sindikat ili firma obavezno donesu jedan primerak značke i legitimacije koji će biti u MUP-u.
7. Da se olakša mogućnost bezbednosne provere lica kojem bi se izdala značka, konkretno da se Uredbom odobri da sindikat, organizacija ili firma mogu od člana zahtevati da pre izrade značke donese Uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno uverenje o neosuđivanosti.

Odgovor koji je MUP prosledio SOŽ-u.

Problem sa predlogom izmena zakona o policiji koji se pojavio na društvenim mrežama je taj što je nedorečen. On predviđa da bude zabranjena i forma službene značke, a forma je „značka u fotroli“, te bi na taj način sve značke bile zabranjene i to ne za nošenje, već i za posedovanje, što je pravni presedan i jedino je prisutan u Severnoj Koreji. Ovako nešto ugasilo bi i veliku grupu kolekcionara u Srbiji ali i iz regiona koji imaju ovaj hobi i dolaze u Srbiju na razne skupove i izložbe. Pored toga, naši ljudi koji su članovi nekih stranih organizacija čije značke poseduju, a koje ne liče na policijske, bili bi u ozbiljnom prekršaju, kao i strani državljani koji dolaze turistički ili su u prolazu kroz Srbiju.

Upravo iz tih razloga NVO civilni sektor bezbednosti želi da se uključi u izradu predloga izmena zakona kako bi se sve to izbeglo, a kako bi se dobilo najbolje rešenje. Jer da se razumemo, falsifikatore baš briga za zakone, oni će svakako nastaviti da prave lažne policijske značke i neće se obazirati na bilo kakve sankcije.

Značke sindikata mogu da se dobiju za donaciju od 30.000 dinara pa na više ili se dodeljuju nekom članu zbog nekih zasluga prema sindikatu. Značke NVO sektora se dobijaju za dosta nižu donaciju jer nisu deo policije niti podsećaju na policijske ili se dodeljuju za neku zaslugu prema organizaciji. Falsifikovane značke policije kreću se od 700 evra pa na više, a dobro odrađeni falsifikati ili one značke koje su ukradene od policajaca dostižu cenu od nekoliko hiljada evra.

Predlog izmena ZOP:

Stevan Đokić
DBA